Connect with us

Θρησκεία

Αγία Άννα: Ευχή που λύνει τα δεσμά της ατεκνίας

Published

on

Advertisement

Η Ευχή εις την μεγαλώνυμον Θεοπρομήτορα Άνναν, η λύουσα τα δεσμά της ατεκνίας και της στειρότητος. Του Κυρίου δεηθώμεν…Κύριε ελέησον. Η εξαίρετος ρίζα η βλαστήσασα φυτόναγλαόκαρπον και αειθαλές την υπερύμνητον Θεοτόκον, εξ ης προήλθεν ο αρχηγός της ζωής καίτελειωτής της πίστεως Ιησούς Χριστός· ηπολυρρυτος βρυσις, εξ ης προήλθεν ως χειμάρρους τρυφής και ποταμός ειρήνης η ευλογημένη εν γυναιξίν, η αναβλύσασα την άβυσσον των αγαθών και το απέραντον πέλαγος της αγαθότητος καίατελεύτητου μακαριότητος.

Advertisement

H προορισθείσα κυοφορήσαι την λαμπροτέρανασυγκρίτως των ηλιακών ακτίνων, ην προείδον και προηγόρευσαν αι προφητικαί σάλπιγγες· ηγνωριζόμενη εκ του καρπού αυτής, της βασιλίδος των Αγγέλων και υψηλοτέρας υπαρχούσης των ουρανών, ως σκεύος εκλογής του Αγίου Πνεύματος και χάριτος δοχείον διαυγέστατον· η της δικαιοσύνης και αμέμπτου βιοτής και πολιτείας εικών και σωφροσύνης λειμών ευωδής και ηδυπνεύστος· η εκπληρώσασα τα εν τω νόμω προστάγματα εν ευθύτητι καρδίας και ζεούση ευλαβεία και πάση ακριβεία μετά του μακαρίου αυτής ομοζύγου και θεοφόρου Ιωακείμ· η νεύσει θεία συλλάβουσα εν ηλικία προβεβηκυία και τέξασα την προ αιώνων προορισθείσαν γενέσθαι Μητέρα Θεού· η του πανοικτήρμονος και πανευιλάτου Θεού προμήτορ, η ετοίμη αντίληψις και προστασία των εις σε καταφευγόντων εκ πίστεως, η παραμυθία των καταπονουμένων καίανάψυξις των τεθλιμμένων, η τας ατεκνούσας και στειρευούσας γυναίκας ευτεκνούσαςαποδεικνύουσα τη του Εγγονού σου χάριτι, προσδεξαι και την δέησιν ημών των αμαρτωλών και την δυσθυμίαν της απαιδίας των ικετών σου εις ευθυμίαν παιδοποιιας μεταποίησον.

Δος καρπόν κοιλίας τοις επικαλουμένοις σε διαλύουσα αυτών της ακαρπίας τον γνόφον και ταίς ατεκνούσαις γυναιξίν ως λυτήριον στειρότητος ευτέκνους ποίησον ταίς μακαρίζουσαις σε και δοξολογούσαις τον Θεάθρωπον Εγγονόν σου και ημών Πλάστην και Κύριον.

Ναί, μακαρία και χαριτόβρυτε Άννα, η πάσινως σελήνη πλησιφαής εκπέμπουσα το γαλήνιον καίιλαρόν φως των εν σοι θεοσδότων δωρεών, η της Σάρρας αναδειχθείσα τιμιωτέρα, της Άννης τούΣαμουήλ λαμπροτέρα, της Ελισάβετ ενδοξοτέρα και πάσων των δικαίων γυναικών, ων ο νόμος εύφημον ποιείται μνείαν αξιωτέρα και ως εκ τούτου πολλής τιμής και χάριτος αξιωθείσα, πλήσον χαρμονής και αγαλλιάσεως τας καρδίας των εις σε καταφευγόντων και δος την χάριν σου των/τη/ταίςδούλων/η/αις σου,(…μνημόνευσις ονομάτων) των/τη/ταίς απεκδεχομένων/η/αις την σην ταχίνην αρωγήν και βοηθείαν διανοίγουσα των/της γυναικών/όςαυτών/της την γαστέρα, ίνα διά της σης μεσιτείας και αντιλήψεως τύχη/ωσιν του εφέτου της συλλήψεως τέκνου και δοξάση/ωσιν το πανάγιονόνομα του Θεανθρώπου Εγγονού σου και Σωτήροςημών Ιησού Χριστού· Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις συν τω ανάρχω αυτού Πατρί και τώπαναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Advertisement
Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.