Connect with us

Ενημέρωση

Επιπλέον επίδομα ανάσα με 380 ευρώ τον μήνα!

Published

on

Advertisement

Ανακοίνωση του ΙΚΥ για τις προπτυχιακές υποτροφίες ΕΚΟ ακαδ. έτους 2017/18

Το ΙΚΥ ανακοινώνει ότι γίνονται οι τελευταίες επεξεργασίες της ηλεκτρονικής αίτησης στο πλαίσιο του «Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες» προκειμένου να δημοσιευθεί σύντομα η σχετική Πρόσκληση και να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν τις «Ανακοινώσεις» αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ www.iky.gr για επίσημη και έγκυρη ενημέρωση.

Advertisement

Σύμφωνα με την απόφαση, οι υποτροφίες χορηγούνται για διάστημα εννέα 9 μηνών (από τον Οκτώβριο έως και τον Ιούνιο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018) σε ημερομηνίες που θα αποφασίζονται από το ΙΚΥ και ανέρχονται σε:

Τριακόσια ογδόντα ευρώ (380,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του Τόπου Κατοικίας τους και
Διακόσια (200,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν στον Τόπο Κατοικίας τους.
Τα ανωτέρω ποσά είναι μικτά και περιλαμβάνουν τις σχετικές νόμιμες κρατήσεις που ενδεχομένως οφείλονται.

Σε περίπτωση που ο υπότροφος λάβει στεγαστικό επίδομα για το ακαδ. έτος 2017-2018 πριν την αποπληρωμή της υποτροφίας, το επίδομα συμψηφίζεται με την υποτροφία. Αν ο υπότροφος έχει εισπράξει το σύνολο της υποτροφίας, παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδ. έτος 2017-2018. Ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως το στεγαστικό επίδομα στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, λάβει το στεγαστικό επίδομα και το συνολικό ποσό της υποτροφίας για το ακαδ. έτος 2017-2018. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό που αντιστοιχεί στο στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2017-2018 θα αναζητηθεί/ ανακτηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Τμήματος/ Σχολής του υποτρόφου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 από το ΙΚΥ στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – Δεύτερος Κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ως ακολούθως:

Το ΙΚΥ προκηρύσσει τουλάχιστον τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα πέντε (3.685) προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν οι Έλληνες και Αλλοδαποί προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών της Χώρας, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Advertisement

Το κατά κεφαλήν εισόδημα τους κατά το φορολογικό έτος 2016 δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 7.500) βάσει φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2016 στην οποία ο υποψήφιος περιλαμβάνεται ως Υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος.
Δεν λαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα για οποιαδήποτε αιτία.
Δεν είναι πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ.
Δεν έχουν μετεγγραφεί σε ΑΕΙ εντός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. (ε) Δεν διαμένουν σε φοιτητική εστία και δεν τους παρέχεται στέγαση από το ΑΕΙ όπου φοιτούν ή άλλο φορέα.
Δεν έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου και έχουν επιτύχει στο εξήντα τοις εκατό (60%) των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, πλην των πρωτοετών. 2. Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:
Οι φοιτητές Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής καθώς και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).
Οι φοιτητές που περάτωσαν το τελευταίο έτος σπουδών.
Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, βάσει ειδικών διατάξεων και συγκεκριμένα: (i) τα Τέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού, (ii) οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς και (iii) οι Υπότροφοι (Αλλοδαποί – Αλλογενείς και Ομογενείς), όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄ 272), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Εισοδηματικά κριτήρια:

Λαμβάνουν 60 μόρια οι υποψήφιοι με κατά κεφαλήν εισόδημα έως δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500). Α.2 Λαμβάνουν 40 μόρια οι υποψήφιοι με κατά κεφαλήν εισόδημα έως πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000). Α.3 Λαμβάνουν 20 μόρια οι υποψήφιοι με κατά κεφαλήν εισόδημα έως επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€7.500). Τα μόρια των περιπτώσεων A1, A2, A3 δεν αθροίζονται.

Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη των Υποψήφιων σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση/διαλειτουργικότητα του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με την περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) που προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159).

Κοινωνικά Κριτήρια

Οικογενειακή κατάσταση. Υποψήφιος που είναι:

Γονέας Οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω, λαμβάνει 12 μόρια. Β.1.2 Γονέας Οικογένειας με τρία τέκνα, λαμβάνει 10 μόρια. Β.1.3 Αρχηγός Μονογονεϊκής Οικογένειας, λαμβάνει 10 μόρια. Β.1.4 Εξαρτώμενο Μέλος Οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω, λαμβάνει 8 μόρια. Β.1.5 Εξαρτώμενο Μέλος Οικογένειας με τρία τέκνα, λαμβάνει 4 μόρια.
Εξαρτώμενο Μέλος Μονογονεϊκής Οικογένειας, λαμβάνει 4 μόρια. Β.1.7 Ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25° έτος της ηλικίας του, λαμβάνει 6 μόρια. Β.1.8 Εξαρτώμενο Μέλος με ένα ή περισσότερα αδέλφια που είναι επίσης Εξαρτώμενα Μέλη και σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας – εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους και εκτός του τόπου όπου ο υποψήφιος και τα αδέλφια του ή οι γονείς τους διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, λαμβάνει 5 μόρια.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω κοινωνικών κριτηρίων ισχύουν τα εξής:

(α) Τα μόρια δεν αθροίζονται στις κατηγορίες Β.1.1, Β.1.2, Β.1.3, Β.1.4 και Β.1.5.
(β) Οι κατηγορίες Β.1.6 και Β.1.7 αντιστοίχως μπορούν να αθροιστούν με μία από τις κατηγορίες Β.1.4 ή Β.1.5.
(γ) Τα μόρια των κατηγοριών Β.1.1, Β.1.2 και Β.1.3 δεν αθροίζονται με τα μόρια της κατηγορίας Β.1.7.
Β.2. Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)

Ο Υποψήφιος που:

Advertisement

Β.2.1 Έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% λαμβάνει 15 μόρια. Β.2.2 Έχει εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις ως πάσχων από σοβαρές ασθένειες δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 ν. 3794/2009 (Α΄ 156) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 ν. 4452/2017 (Α΄ 17), λαμβάνει 15 μόρια.

Β.2.3 Είναι (α) μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, (β) Ρομά, (γ) παλιννοστήσας, (δ) μετανάστης ή (ε) πρόσφυγας, λαμβάνει 10 μόρια.

Β.2.4 Είναι απεξαρτημένος από ουσίες, φυλακισμένος ή πρώην φυλακισμένος ή οροθετικός, λαμβάνει 10 μόρια.

Β.2.5 Είναι Εξαρτώμενο Μέλος με γονείς ή/και αδέλφια με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, λαμβάνει 8 μόρια.

Β.2.6 Έχει σύζυγο ή/και τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, λαμβάνει 8 μόρια.

Β.2.7 Είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή γονέας οικογένειας πληγέντων από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017, λαμβάνει 10 μόρια.

Υποψήφιος που εμπίπτει σε περισσότερες από τις ανωτέρω κατηγορίες ΕΚΟ, μοριοδοτείται για κάθε μία χωριστά, με εξαίρεση τις κατηγορίες Β.2.1 και Β.2.2 τα μόρια των οποίων δεν αθροίζονται.

Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων της κατηγορίας Β.2.3 γίνεται διαζευκτικά και συνεπώς υποψήφιος που ενδεχομένως εμπίπτει σε περισσότερες από αυτές λαμβάνει 10 μόρια.

Η ιδιότητα του πάλιννοστήσαντος, του μετανάστη ή του πρόσφυγα πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο του Υποψήφιου.

Σπουδές εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας. Λαμβάνει 30 μόρια ο υποψήφιος που σπουδάζει εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του και του τόπου όπου ο ίδιος ή οι γονείς του – εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος – ή ο σύζυγος -εφόσον είναι έγγαμος-διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και επιλογής (προθεσμίες, έλεγχος κριτηρίων και προϋποθέσεων μέσω διαλειτουργικότητας, υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών, κ.τ.λ.) εξειδικεύονται με απόφαση του ΔΣ και περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, η οποία εγκρίνεται από το ΔΣ και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://ikv-ypotrofies.it.minedu.gov.gr

Οι Υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και ειδικότερα να δηλώσουν μεταξύ άλλων (α) τον ατομικό τους ΑΦΜ και AMΚΑ και (β) τους ΑΦΜ των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενα Μέλη ή (γ) τον ΑΦΜ του συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων ορίζεται με απόφαση του ΔΣ και αναφέρεται στην Πρόσκληση. Το ΔΣ δύναται να παρατείνει την προθεσμία με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr).

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 και δεν δύναται να διορθωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή της.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ανακριβής καταχώριση ή απόκρυψη στοιχείων, η αίτηση απορρίπτεται.

Ωφελούμενοι του παρόντος προγράμματος είναι οι Υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τον υψηλότερο αριθμό μορίων στον Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού υποτροφιών που θα ορισθεί. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η υποτροφία χορηγείται στον Υποψήφιο με το χαμηλότερο Κατά Κεφαλήν Εισόδημα.

Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν την υποτροφία υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν στο ΙΚΥ: α) Ενδιάμεσο παραδοτέο: Βεβαίωση του Τμήματος/ Σχολής που αφορά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2017-2018, βάσει της οποίας να βεβαιώνεται η επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 40% των μαθημάτων που προβλέπονται για το χειμερινό εξάμηνο του αντίστοιχου έτους, με βάση το πρόγραμμα σπουδών εκάστου Τμήματος/Σχολής και δηλώθηκαν από το δικαιούχο. Η βεβαίωση προσκομίζεται μετά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου, εφόσον υπάρχει επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 40% των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ή μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. β) Τελικό παραδοτέο: Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποτρόφου ότι, μέχρι και τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου του 2018, έχει εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 65% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, που προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, και έχουν δηλωθεί από το δικαιούχο, σύμφωνα με «υπόδειγμα βεβαίωσης» που περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση.

dikaiologitika.gr

 

Advertisement
Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.